جزئیات الگوریتم ACLS 2010

الگوریتم احیای قلبی ریوی پیشرفته ۲۰۱۰:

احیای قلبی ریوی پیشرفته

اگوریتم ACLS

دوز داروها و جزئیات الگوریتم احیای قلبی ریوی پیشرفته (ACLS)

 

کیفیت CPR:

-محکم و سریع ماساژ دهید (حداقل ۱۰۰ بار در دقیقه،با عمق حداقل ۵ سانتی متر) و هر بار اجازه دهید قفسه سینه به حالت اول بازگرد.

-توقف در فشردن قفسه سینه را به حداقل برسانید.

-از ونتیلاسیون بیش از حد پرهیز کنید.

-هر ۲ دقیقه ماساژ دهنده عوض شود.

-اگر راه هوایی پیش رفته برقرار نکرده اید،سیکل ۳۰ به ۲ را اجرا کنید اما در صورتی که راه هوایی پیشرفته ایجاد کرده اید هر ۶ الی ۸ ثانیه ،ونتیله کنید.

-کاپنو گرافی موجی شکل کمی:

اگر PETCO2<10mmHg است سعی کنید کیفیت احیا را بهبود ببخشید.

-فشار داخل شریانی:

اگر فشار دیاستولیک <20mmHg است،سعی کنید کیفیت احیا را بهبود دهید.

 

باز گشت جریان خون خودبخودی:

-نبض وفشار خون

-افزایش ناگهانی و پایدار PETCO2 (معمولا بیش از ۴۰mmHg )

-امواج فشار شریانی خودبخودی به وسیله مانیتورینگ داخل شریانی( intra-arterial monitoring )

 

میزان انرژی شوک:

بای فازیک:۱۲۰-۲۰۰ ژول(اگر نوع دستگاه مشخص نیست بیشترین میزان انرژی)

مونوفازیک:۳۶۰ ژول

 

دارو درمانی:

اپی نفرین IV: هر ۳ الی ۵ دقیقه ۱mg — در صورت داخل تراشه ای (ET)  دوز وریدی  ضربدر ۲/۵

وازو پرسین IV/IO : به اندازه ۴۰ واحد که می تواند جایگزین دوز اول یا دوم اپی نفرین شود.

آمیودارون IV/IO :دوز اول ۳۰۰mg یکجا،دوز های بعدی ۱۵۰mg

 

راه هوایی پیشرفته:

-راه هوایی سوپرا گلوتیت یا اندوتراکئال

کاپنوگرافی موجی شکل برای تایید و پایش لوله گذاری اندو تراکئال

-هر ۶ الی ۸ ثانیه یک تنفس (۸تا ۱۰ تنفس در دقیقه) همراه با ماساژ قفسه سینه مداوم

 

علل برگشت پذیر:

Hypovolemia
Hypoxia
Hydrogen ion=acidosis
Hypo-/Hyperkalemia
Hypothermia
Tension pneumothorax
Tamponade, cardiac
Toxins
Thrombosis, pulmonary
Thrombosis, coronary

 

و اما نمایش دیگری از الگوریتم احیای قلبی ریوی پیشرفته ۲۰۱۰:

چارت احیای قلبی ریوی پیشرفته 2010

احیای قلبی ریوی پیشرفته ۲۰۱۰

 

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1433/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-acls-2010.html