جدول توکسین های سمی شایع و آنتی دوت آن ها

جدول زیر شامل شایع ترین مواد مسمومیت زا و آنتی دوت های مربوط به آنها،همراه با دوز مصرفی و روش مصرف آن ها می باشد.امیدوارم مفید باشد.

توکسین ها

آنتی دوت

دوزبالغین(دوزکودکان)

استامینوفن
ان-استیل سیستئین
شروع:۱۴۰ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم
آتروپین
فیزوستیگمین
شروع:۰/۵ تا ۲ میلی گرم وریدی
بنزودیازپین ها
فلومازنیل
شروع ۰/۲ میلی گرم هر دقیقه تا دوز کامل ۳-۱ میلی گرم
منواکسید کربن
اکسیژن
سیانید
آمیل نیترات
نیترید سدیم
تیوسولفات سدیم
آمپول آمیل نیترات را شکسته سپس ۳۰ ثانیه استنشاق شود،سپس ۳۰ ثانیه اکسیژن ۱۰ میلی لیتر از محلول ۳% در عرض ۳ دقیقه وریدی (اطفال ۰/۳۳ میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم)
۵۰ میلی لیتر از محلول ۲۵% در عرض ۱۰ دقیقه وریدی (اطفال:۱/۶۵ میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم)
اتیلین گلیکول
فومپیزول(یا به صورت متیل الکل)
شروع:۱۵ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وریدی
آهن
دفروکسامین
شروع:۱۵-۱۰ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم در هر ساعت وریدی
سرب
نمک سدیم در کلسیم (EDTA) یا دیمرکاپتوسوکسینیک اسید(DMSA)
۱ آمپول در ۲۵۰ میلی لیتر محلول قندی ۵%در ۱ ساعت
۲۵۰ میلی گرم خوراکی
جیوه،آرسنیک،طلا (فلزات سنگین)
BAL
DMSA
۵ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم داخل عضلانی
۲۵۰ میلی گرم خوراکی
متانول
اتانول بایا بدون دیالیز
۱میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم،الکل اتانول ۱۰۰% ،وریدی
نیترات ها
متیلن بلو
۰/۲ میلی لیتر به ازاء هر کیلو گرم از محلول ۱%وریدی در عرض ۵ دقیقه
اپیات ها
نالوکسان
۰/۴-۲ میلی گرم وریدی
ارگانوفسفره ها
آتروپین
پرالیدوکسیم
شروع:۵-۲ میلی گرم وریدی
شروع:۱ گرم وریدی
منبع:
کتاب پیش بیمارستانی میانی

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1986/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d9%87.html