سیستم تریاژ start

– به طور کلی هرمصدومی که قادربه راه رفتن وبلندشدن باشد،علی رغم آسیب های وارده،درآغازدراولویت سبز قرارمی گیرد.برای رسیدگی وانتقال آن هافوریتی وجودندارد.آن هاتازمان مناسب درمحلی که بدین منظوردرنظرگرفته شده است،تحت نظرباقی می مانند.درحقیقت این افرادآخرین مصدومینی هستندکه به آن هارسیدگی می شود.

-درمصدومینی که قادربه راه رفتن نیستند،فوراً بایدتوجه رابه وضعیت تنفسی وی معطوف کرد.

بررسی تنفس

درصورت فقدان تنفس:تلاش برای بازکردن راه هوایی =>درصورت عدم شروع تنفس =>زدن برچسب سیاه 

درصورت برقراری تنفس => شمارش سریع تعداد تنفس،سرعت تنفس بیش از۳۰ یاکمتراز۱۰باردردقیقه => فوریت قرمز

– درکودکان،ریت تنفس زیر۱۵وبالای۴۵ فوریت قرمز محسوب می شود.

– سرعت تنفس بین۱۰تا۳۰باردردقیقه =>بررسی فوری گردش خون

بررسی گردش خون

– ابتدا لمس نبض رادیال،بعدکاروتیدوبررسی زمان پرشدگی مویرگی

– فقدان نبض رادیال + وجودنبض کاروتید + زمان پرشدگی مویرگی >2 ثانیه => فوریت قرمز

– قابل لمس بودن نبض رادیال + زمان پرشدگی مویرگی <2 ثانیه => ارزیابی سریع وضعیت هوشیاری

بررسی سریع وضع هوشیاری

– وجودهوشیاری + اطاعت ازدستور=> فوریت زرد

– عدم اطاعت ازدستورات ویابدون واکنش =>فوریت قرمز

سیستم تریاژjump start درکودکان

این سیستم شبیه تریاژدربزرگسالان است بااین تفاوت که:

– برای سنین۱تا۸سال درنظرگرفته می شود.

– مدت زمان آن نسبت به بزرگسالان کمتراست.

– درکودک سرعت تنفس نرمال رابین۱۵تا۴۵ درنظرمیگیرند.

– دربزرگسالان بعدازتغییرپوزیشن سردربیماران فاقدتنفس،درصورت عدم برقراری تنفس به بیماربرچسب سیاه زده میشود.ولی درکودکان بعدازتغییر پوزیشن سردربیماران فاقدتنفس،درصورت عدم برقراری تنفس،به کودک چندتاتنفس می دهنددرصورت برقراری تنفس به کودک فوریت قرمز می دهند درغیراین صورت به کودک برچسب سیاه زده می شود.

سوالات تریاژ:

۱-بیمارخانم نوجوانی است رنگ پریده،شکایت ازدردشدیدشکم داشته،ومیتواندحرکت کند.نامبرده درکدام یک ازاولویت های تریاژقرارمیگیرد؟

الف)اولویت اول رنگ قرمز                                                 ب)اولویت دوم رنگ زرد

ج)اولویت سوم رنگ سبز                                                     د)اولویت چهارم رنگ سیاه

۲-بیمارآقای بیست ساله می باشند که هوشیاربوده،تعدادتنفس۳۶ ودربررسی نبض رادیال،وجودندارد. نامبرده درکدام یک ازاولویت های تریاژقرارمیگیرد؟

الف)اولویت اول رنگ قرمز                                                 ب)اولویت دوم رنگ زرد

ج)اولویت سوم رنگ سبز                                                     د)اولویت چهارم رنگ سیاه

۳-بیمارآقای ۱۴ ساله،حالت گیجی داشته ومی تواند حرکت می کند؟

الف)اولویت اول رنگ قرمز                                                 ب)اولویت دوم رنگ زرد

ج)اولویت سوم رنگ سبز                                                     د)اولویت چهارم رنگ سیاه

۴-بیمارنوجوان،آقای۱۷ساله،راه هوایی بیمارراباز می کنیدواوتنفس نمی کشد.

الف)اولویت اول رنگ قرمز                                                 ب)اولویت دوم رنگ زرد

ج)اولویت سوم رنگ سبز                                                     د)اولویت چهارم رنگ سیاه

۵-بیمار۲۸ ساله،مچ پای خودش را گرفته،نمی تواندحرکت کند،برگشت مویرگی ۱ ثانیه،ازدستورات ساده پیروی می کند.

الف)اولویت اول رنگ قرمز                                                 ب)اولویت دوم رنگ زرد

ج)اولویت سوم رنگ سبز                                                     د)اولویت چهارم رنگ سیاه

جواب:

۱- ج

۲- الف

۳- ج

۴- د

۵- ب

تهیه،تنظیم وگردآوری:محمدشکره

[notice]

کپی برداری از این مطلب برای وبلاگ ها یا وب سایت های دیگر تنها با ذکر منبع ونام این سایت  و لینک دادن به این صفحه، مجاز است.

[/notice]

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/227/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%98-start.html