احیای قلبی ریوی پایه ۲۰۱۵ (BLS)

مرحله دوم:

در بیماری که پاسخگو نیست و بدون تنفس یا دارای تنفس منقطع است،به مدت ۱۰ ثانیه نبض کاروتید را بررسی کنید.(در شیرخواران و نوزادان،بررسی نبض براکیال یا سمع قلب)

در صورت فقدان نبض کاروتید،باید فشردن قفسه سینه را بلافاصله شروع نمایید.

توجه:در صورت وجود نبض به بیمار تنفس کمکی بدهید;در بالغین هر ۵-۶ ثانیه ۱ تنفس (۱۰الی ۱۲ تنفس در دقیقه) ودر کودکان و شیرخواران هر ۳ الی ۵ ثانیه ۱ تنفس(۱۲ الی ۲۰ تنفس در دقیقه) وهر ۲ دقیقه یک بار نبض را دوباره بررسی کنید.در کودکان و شیرخواران و نوزادان در صورتی که نبض وجود داشت ولی تعداد آن کمتر از ۶۰ بار در دقیقه باشد،فشردن قفسه سینه را نیز انجام دهید.

نسبت فشردن قفسه سینه به تهویه مصنوعی در گروه های سنی مختلف در صورتی که یک نفر باشید:

  • بالغین (بزرگتر از ۸ سال) :۳۰ ماساژ -۲ تنفس
  • کودکان(۱ تا ۸ سال):۳۰ ماساژ-۲ تنفس
  • شیرخواران(کمتر از یک سال):۳۰ماساژ- ۲ تنفس
  • نوزاد تازه به دنیا آمده:۳ ماساژ-۱ تنفس

نسبت فشردن قفسه سینه به تهویه مصنوعی در گروه های سنی مختلف در صورتی که دو نفر باشید:

  • بالغین(بزرگتر از ۸ سال) :۳۰ ماساژ -۲ تنفس
  • کودکان(۱ تا ۸ سال):۱۵ ماساژ-۲ تنفس
  • شیرخواران(کمتر از یک سال):۱۵ماساژ- ۲ تنفس
  • نوزاد تازه به دنیا آمده:۳ ماساژ-۱ تنفس

نکته۱:تعداد فشردن قفسه سینه ۱۰۰ (حداقل) الی ۱۲۰ (حداکثر) باردر دقیقه می باشد.عمق فشردن در بالغین حداقل ۵ سانتی متر و حداکثر ۶ سانتی متر،در کودکان ۵ سانتی متر و شیرخوار ۴ سانتی متر می باشد.

نکته ۲:نحوه فشردن در بالغین به صورت دودستی،کودکان یک دستی و نوزادو شیر خوار تکنیک دو انگشتی می باشد.

نکته ۳:تنفس مصنوعی در نوزادان و شیرخواران به صورت تنفس دهان به دهان و بینی می باشد

نکته۴: احیاگران هر دو دقیقه یا هر ۵ سیکل یکبار برای جلوگیری از خستگی،باید جای خود را عوض کنند

نکته۵:در بالغین در صورت شک به مسمومیت با مخدر ها،اقدام به تجویز نالوکسان طبق پروتکل های آموزشی خود کنید

 

مرحله سوم:

AED بربالین بیمار حاضر شده است

بلافاصله AED را روشن و پد ها را وصل کنید

طبق دستورات AED عمل کنید

به صورت خودکار هر ۲ دقیقه یکبار ریتم قلبی بیمار را بررسی خواهد کرد،اگر قابل شوک دادن بود با دستور دستگاه شوک بدهید،اما اگر غیر قابل شوک دادن بود،فورا فشردن قفسه سینه را ادامه دهید.

 

جهت مشاهده الگوریتم ها ی BLS 2015 کلیک کنید.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

توجه:در صورتی که فرد احیاگر موارد فوق را آموزش ندیده است،فقط کافیست مرکز قفسه سینه را با سرعت ۱۰۰ بار در دقیقه فشار دهد(hands only-cpr)

 

منابع:

انجمن قلب آمریکا

اداره آموزش اورژانس پیش بیمارستانی کشور-اساتید دکتر نوری ساری (متخصص طب اورژانس)-آقای هادی نورزاده (کارشناس فوریت های پزشکی)

جمع بندی،ترجمه و ویرایش توسط محمد شکره(کارشناس فوریت های پزشکی)

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/2382/%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-2015-bls.html