اسفند ۱۳۹۳ archive

معاون پرستاری وزیر بهداشت : کارکنان فوریتهای پزشکی جزئی از جامعه بزرگ پرستاران

فوریت های پزشکی

معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت: کارکنان خدوم فوریتهای پزشکی جزئی از جامعه بزرگ پرستاران کشور هستند و در تمام تصمیم گیری های کلان کشور از جمله اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری دیده می شوند.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1540/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%b1.html

سوختگی و اقدامات فوریتی

تماس کوتاه مدت پوست با دمای ۴۵ درجه به ندرت موجب سوختگی می شود،در صورتی که دمای بیش از ۵۰ درجه سانتی گراد برحسب طول مدت تماس باعث انعقاد(denaturation) پروتئین های سلولی تا نکروز ومرگ می گردد.در سوختگی شدید یک قسمت پوست،سه ناحیه مختلف بیولوژیک به وجود می آید: • در ناحیه مرکزی نکروز سلول …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1520/%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c.html

کارانه ۰.۷ درصدی برای پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی

    اختصاص کارانه ۰.۷ درصدی به پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1503/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-0-7-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8.html