اپراتور مركز پيام EMD

فوریت های پزشکی و خدمات درمانی مورد نیاز در هنگام وقوع یک وضعیت جدی و غیر منتظره

شرح وظایف مسئول پایگاه

در اینجا به شرح وظایف مسئول پایگاه خواهیم پرداخت و وظایف و مسئولیت های آن را شرح خواهیم داد.

وظایف :

  • تنظیم برنامه شیفت کارکنان پایگاه مربوطه
  • نظارت برعملکردکارکنان پایگاه مربوطه
  • آموزش وآشناکردن نیروهای جدیدباتجهیزات،شرح وظایف ومسئولیتهای اورژانس وکارکنان
  • تکمیل دفاترپایگاه مربوطه
  • پاسخگویی به کلیه موارد گزارشات وشکایات مرکزازکارکنان پایگاه مربوطه یابالعکس
  • تهیه دفترگزارش روزانه جهت ثبت گزارشات روزانه پایگاه مربوطه
  • تهیه گزارش جامع سالیانه ازوضعیت عمومی پایگاه مربوطه (وضعیت بناوساختمانی ،وضعیت وسایل رفاهی پایگاه مربوطه..)۰ ۰