فوریت های پزشکی میانی (اینتر مدیت)

فوریت های پزشکی و خدمات درمانی مورد نیاز در هنگام وقوع یک وضعیت جدی و غیر منتظره