Category: مسمومیت ها

مسمومیت با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای

ضد افسردگی های سه حلقه ای،داروهایی هستند که به وفور در درمان افسردگی استفاده می شود.افزایش نسبتا کمی در دوز این داروها می تواند سریعا منجر به مسمومیت شود.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1998/%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d8%a7.html

جدول توکسین های سمی شایع و آنتی دوت آن ها

جدول زیر شامل شایع ترین مواد مسمومیت زا و آنتی دوت های مربوط به آنها،همراه با دوز مصرفی و روش مصرف آن ها می باشد.امیدوارم مفید باشد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1986/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d9%87.html

مسمومیت با منوکسید کربن(CO)

منواکسید کربن (CO)،گاز بدون بو وبدون طعمی است که غالبا محصول فرعی سوختن ناقص است.به دلیل ساختمان شیمیایی آن،۲۰۰ برابر بیشتر از اکسیژن،تمایل به اتصال با هموگلوبین گلبول های قرمز (تولید کربوکسی هموگلوبین)دارد،و همین امر باعث می شودکه اکسیژن در حضور منوکسید کربن به هموگلوبین متصل نشود و درنتیجه هایپوکسی چشمگیری رخ می دهد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1852/%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86co.html