Category: آموزش فوریت

اقدامات فوریتی|فوریت های داخلی|تروما|ترالی اورژانس|دانستنی های تفسیر الکتروکاردیوگرام

انفوزیون داخل استخوانی

استفاده از انفوزیون داخل استخوانی(IO=Intra Osseous Infusion)روشی رایج در کودکان است.این روش مخصوصا زمانی کاربرد دارد که باید حجم زیادی مایع تجویز شود(مثل شوک هیپوولمیک) و همچنین امکان دسترسی به سیاهرگ دیگری وجود ندارد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1945/%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c.html

مسمومیت با منوکسید کربن(CO)

منواکسید کربن (CO)،گاز بدون بو وبدون طعمی است که غالبا محصول فرعی سوختن ناقص است.به دلیل ساختمان شیمیایی آن،۲۰۰ برابر بیشتر از اکسیژن،تمایل به اتصال با هموگلوبین گلبول های قرمز (تولید کربوکسی هموگلوبین)دارد،و همین امر باعث می شودکه اکسیژن در حضور منوکسید کربن به هموگلوبین متصل نشود و درنتیجه هایپوکسی چشمگیری رخ می دهد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1852/%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86co.html

دست ها به تنهایی می توانند نجات بخش باشند

انجمن قلب آمریکا (AHA) در سال ۲۰۱۵ بر پروتکل Hands only-cpr تاکید کرده است.برای آشنایی با این مهارت در ادامه با ما همراه باشید.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1738/%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d9%86.html

مانورهای غیر تهاجمی برای باز کردن راه هوایی

مانور  head tilt/chin lift و Jaw-thrust این مانور ها دربیماران بیهوش انجام می شود،که در این بیماران تا حد زیادی امکان دارد راه هوایی فوقانی بر اثر برگشت زبان دچار انسداد شده باشد.براساس اینکه بیمار آسیب نخاعی دیده باشد یا نه،از یکی از این مانور ها استفاده می کنیم.در صورتی که احتمال بدهیم بیمار دچار …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1744/%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%ac%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87.html

ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ

شکل دارویی در جامبگ فوریت های پزشکی:Lidokaine HCL 2%/5ml   ﮔﺮوه داروﻳﻲ: آﻧﺘﻲ دﻳﺲ رﻳﺘﻤﻲ

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1716/%ef%bb%9f%ef%bb%b4%ef%ba%aa%d9%88%ef%bb%9b%ef%ba%8e%ef%ba%8b%ef%bb%b4%ef%bb%a6.html

کومای هیپرگلایسمی هیپراسمولار غیرکتونی(HHNK)

HHNK

یک عارضه خطرناک دیابت نوع۲ است.معمولا هردوفعالیت انسولین و گلوکاگون موجود است.کومای HHNK وقتی ایجاد میشود که دو وضعیت رخ میدهند:هیپرگلایسمی مداوم باعث شود،دیورز اسمزی برای ایجاد دهیدراسیون علامتدار کافی باشد،ومصرف آب برای جبران مایع از دست رفته کافی نباشد.دیالیز،مکمل های غذایی با اسمولاریته زیاد،عفونت و داروهای خاصی نیز می توانند باعث ایجاد کومای HHNKشوند.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://fouriyat.ir/1656/%da%a9%d9%88%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d9%be%d8%b1%da%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%87%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%db%8c%d8%b1%da%a9%d8%aa.html