صفحه اصلی / آموزش فوریت / اقدامات فوریتی (صفحه 2)

اقدامات فوریتی

اقدامات در سرما زدگی

کمک های اولیه در سرمازدگی

تعریف : ایجاد کریستال های یخ بین سلول های پوست مکانیسم های کنترل حرارت بدن در دمای کمتر از ۳۵ درجه از کار می افتد و قادر به تامین حرارت کافی برای بدن نمیباشد. سالمندان ، کودکان نوپا ، نوزادان ...

مشاهده بیشتر »

اقدامات در صاعقه زدگی

به دنبال برخورد ذرات یک توده هوای گرم به ذرات توده هوای سرد الکتریسته ساکن ایجاد می­شود در صورتی که فاصله منبع جریان نزدیک زمین باشد صاعقه شکل میگیرد.

مشاهده بیشتر »

اقدامات در برق گرفتگی

سوختگی الکتریکی

هر گاه قسمتی از بدن انسان، جزئی از یک مدار بسته الکتریکی شود یکسری ضایعات الکتریکی در بدن فرد ایجاد می­کند که بعلت عبور جریان و تولید گرما در بافت است.

مشاهده بیشتر »

ماساژ سینوس کاروتید

مانور واگال

ماساژ سینوس کاروتید می تواند تاکی کاردی حمله ای فوق بطنی را با تحریک گیرنده های فشار داخل اجسام کاروتید به ریتم سینوسی تبدیل کند.این امر باعث افزایش آهنگ واگ ودر نتیجه آن کاهش ضربان قلب می شود.

مشاهده بیشتر »

سیستم تریاژ start

– به طور کلی هرمصدومی که قادربه راه رفتن وبلندشدن باشد،علی رغم آسیب های وارده،درآغازدراولویت سبز قرارمی گیرد.برای رسیدگی وانتقال آن هافوریتی وجودندارد.آن هاتازمان مناسب درمحلی که بدین منظوردرنظرگرفته شده است،تحت نظرباقی می مانند.درحقیقت این افرادآخرین مصدومینی هستندکه به آن هارسیدگی ...

مشاهده بیشتر »