تروما

معاینه سریع ترومایی

معاینه سریع تروما یعنی مشاهده سریع،لمس مناطق حیاتی بدن بیمار و شناسایی آسیب های تهدید کننده حیات که در بررسی اولیه مشخص می شود. طی بررسی ترومای سریع،شما بایدسر،گردن،قفسه سینه،شکم،لگن،اندام ها و پشت بیمار را ببینید و اختصار DCAP-BTLS را ...

مشاهده بیشتر »

سوختگی و اقدامات فوریتی

تماس کوتاه مدت پوست با دمای ۴۵ درجه به ندرت موجب سوختگی می شود،در صورتی که دمای بیش از ۵۰ درجه سانتی گراد برحسب طول مدت تماس باعث انعقاد(denaturation) پروتئین های سلولی تا نکروز ومرگ می گردد.در سوختگی شدید یک ...

مشاهده بیشتر »

هموتوراکس

تجمع خون در قفسه سینه

هموتوراکس چیست؟ به تجمع خون در فضای جنبی،هموتوراکس گفته می شود.منشأ اکثر موارد:خونریزی،صدمات عروق بین دنده ای،شریان پستانی داخلی و پارانشیم ریه می باشد.

مشاهده بیشتر »

اصول آتل بندی

شکستگی

قبل و بعد از آتل بندی،نبض (p=pulse)،عملکرد حرکتی (M=motor) و عملکرد حسی قسمت دیستال(S=sensation) را چک کنید.بنا بر این واژه PMS را همواره در ذهن داشته باشید (نبض،حرکت،حس) پس از آتل بندی،هر ۱۵ دقیقه یک بار باید PMS را چک ...

مشاهده بیشتر »

تروما به سر (Head Trauma)

هد تروما

صدمات وارده به سر جزء جدی ترین شرایطی است که ما با آن روبه رو می شویم. بیمار اغلب گیج یا بیهوش است و این امر ارزیابی وضعیت او را مشکل می کند. مصرف الکل ، مواد مخدر و داروها ...

مشاهده بیشتر »